تشدید و تقلیل قرار و مواد قانونی در خصوص آن

Drag to rearrange sections.
Rich Text Content

قرارهای تامین کیفری با توجه به میزان جرمی که به وقوع میپیوندد متفاوت است از جمله قرار های تامین کیفری : قرار کفالت ، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت می باشد که از جمله سنگین ترین انواع قرارهای کیفری هستند .

در این مقاله سعی میکنیم با قرار وثیقه و شرایط تشدید و تقلیل قانونی آن تا حدودی آشنا شویم همانطور که می دانید وقتی جرمی اتفاق می افتد چه به واسطه شاکی خصوصی یا بدون وجود شاکی خصوصی که جنبه عمومی داشته باشد و دادسرا به نمایندگی از مردم جامعه طرح کند باید تحقیقاتی در آن زمینه صورت گیرد و علل و شرایط بروز جرم محرز شود که آن را تحقیقات مقدماتی می نامیم که عموما توسط بازپرس یا دادیار صورت می گیرد .از اینرو جهت دسترسی سریع به متهم در زمان تحقیقات مقدماتی گاهی باید تصمیماتی توسط مرجع قضایی اتخاذ شود که حضور متهم در آن الزامی می باشد .

از طرفی قانون گذار کسی را مجرم میداند که جرم علیه او در دادگاه به اثبات رسیده باشد و نمیتوان متهم و مضنون را مجرم دانست و حدود و آزادی های او را به طور کامل محدود کرد .

مقاله پیشنهادی :

https://karghozaran.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%af

توجه داشه باشید که مجرم با متهم فرق دارد و نباید مانند مجرم با او رفتار کرد . از سوی دیگر وضعیت متهم نیز با شهروندان عادی متفاوت خواهد بود و تا حدودی از آن آزادی ها کاسته خواهد شد بنابراین وقتی جرمی اتفاق می افتد و به واسطه آن فردی راهی دادسرا می شود با قرار تامین کیفری روبرو شده که در این شرایط تشدید و تقلیل ( تخفیف ) قرار کیفری توسط مقام محترم قضایی انجام می شود درواقع این امر ضمانتی است برای حضور متهم هروقت که مرجع قضایی لازم بداند تا دسترسی به وی آسان تر باشد .

شرایط تقلیل و تشدید قرار کیفری

ماده 242 : هرگاه در جرایم بند های (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده 302 این قانون تا 2 ماه و سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است .

اگر علل موجهی بر ابقا قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می شود متهم می تواند از این تصمیم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان ، حل اختلاف با دادگاه صالح است . فک ، تخفیف یا ابقا بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است . هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد ، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت تا دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاور نمی کند .

شرایط تشدید قرار

تبصره 1 : حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرار های صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای های منتفی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود .

تبصره 2 : تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم موضوع ماده 241 این قانون در صورتی که وفق این ماده نسبت به قرار اظهار نشده باشد .

ماده 243 : بازپرس میتواند در تمامی مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون ، قرار تامین صادر شده را تشدید کند یا تخفیف دهد .

تبصره : تشدید یا تقلیل قرار تامین ، اعم از تبدیل نوع قرار تا تغییر مبلغ آن است .

ماده 244 : دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تقلیل تامین را از بازپرس درخواست کند . هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام میکند .پس از تنظیم کیفر خواست نیز دادستان میتواند حسب مورد از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است ، درخواست تشدید یا تخفیف تامین کند . متهم نیز میتواند تخفیف تامین را درخواست کند .تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم ، مانع از آن نیست که دادگاه صادر کننده حکم به این درخواست رسیدگی کند در صورت رد درخواست ، مراتب رد در پرونده ثبت می شود .

تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است .

تبصره 1 : تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده ، در مورد تشدید یا تخفیف تامین نمیتواند بیش از یکبار مطرح شود

تبصره 2 : چنانچه از نظر دادگاه قرار تامین صادره متناسب نباشد ، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می نماید

ماده 245 : دادگاه صالح موضوع مواد 240 ، 242 ، 244 این قانون مکلف است در وقت فوق العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید .

تصمیم دادگاه قطعی است .

ماده 246

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده ، از متهم قبلا تامین اخذ نشده یا تامین قبلی منتفی شده باشد دادگاه خود ، یا به تقاضای دادستان با رعایت مقررات این قانون قرار تامین یا نظارت قضایی صادر می کند .چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود این قرار طبق مقررات این قانون قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است .

صدور قرار تامین کیفری برای متهم می بایست با رعایت مفاد ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صادر شود در اینصورت قرار مذکور می بایست با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج فرد ، سن و حیثیت او متناسب باشد . انواع قرار های تامین کیفری نیز در ماده 132 قانون فوق الذکر بیان شده است .

مقاله پیشنهادی :

https://kargozarann.com/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C

اما موجب بند 2 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 از انواع قرار های تامین یاد شده فقط قرار بازداشت موقت از بدو صدور قابل اعتراض می باشد و سایر قرار ها در صورت تشدید قابل اعتراض نمی باشند چرا که تشدید قرار تامین کیفری ممکن است موجبات سلب آزادی متهم را فراهم نماید بنابراین اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت و فک آن در محکمه و نظر محکمه مبنی بر صدور قرار خفیف تر ، دادسرا مکلف است قرار تامین کیفری مناسب غیر از بازداشت موقت صادر نماید .

و اما در صورت اعتراض نسبت به تشدید قرار تامین کیفری و فک آن در محکمه دادسرا باید میزان و نوع قرار مشدد را به نوع و میزان اولیه برگرداند ضمنا در صورتی که محکمه راسا نوع یا میزان قرار تامین کیفری را مشخص نماید دادسرا مکلف به تبعیت از نظر محکمه خواهد بود .

ماده 251 : هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر شود یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند ، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با رعایت کامل سایر مجازات ها و یا صدور قرار های منع و موقوفی و تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت ، قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود .

انواع قرارهای تامین کیفری

تبصره : در صورت القا قرار تامین یا نظارت قضایی ،  این امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام می شود .

ماده 254 : هرگام متهم از اجرای قرار نظارت قضایی که تواما با قرار تامین صادر شده است تخلف کند قرار نظارت لغو و قرار تامین تشدید می شود و درصورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل ، قرار صادره به قرار تامین مناسب تبدیل می گردد .مفاد این ماده حین صدور قرار نظارت قضایی به متهم تفهیم می شود .

تبصره : در اجرای این ماده نمیتوان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد .

ماده 267

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس ، در خصوص عدم صلاحیت ، پرونده به مراجع صالح ارسال می شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب ، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند در این صورت قرار تامین و قرار نظارت قضایی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود . قاضی  مربوطه مکلف است از قرار تامین ماخوذه رفع اثر نماید .

ماده 27 : علاوه بر موارد مقرر در این قانون ؛ قرار های بازپرس در موارد زیر قایل اعتراض است :

الف : قرار منع و موقوفی ، تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی

ب : قرار بازداشت موقت ، ابقا و تشدید تامین به تقاضای متهم

پ : قرار تامین خواسته به تقاضای متهم

تبصره : مهلت اعتراض به قرار های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران 10 روز و برای اشخاص خارج از کشور 1 ماه از تاریخ ابلاغ است .

ماده 281

هرگاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه ، موجبی بر آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین بوجود آید دادسرا با رعایت مقررات قانونی اقدام می کند

ماده 508 : قاضی اجرای احکام کیفری در مورد درخواست محکوم علیه ، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تعدیل قرار تامین ، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می گیرد .

rich_text    
Drag to rearrange sections.
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments